O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  ÚVOD  
     

POSTUP PO UKONČENÍ KONFERENCIE

 

Predseda Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo Peter Kuruc v zmysle  prijatých záverov z I. celoslovenskej konferencie koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení konanej v Žiline dňa 28. Septembra 2007 splnil žiadosť účastníkov a dňa 13. Októbra 2007 zaslal závery a odporúčania konferencie:

 

·       prezidentovi Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc. a požiadal ho o prevzatie záštity nad II. celoslovenskou konferenciou koordinátorov prevencie, ktorá  by sa mala podľa možností uskutočniť v septembri 2008 a vystúpenie na nej;

·       predsedovi vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, CSc. a požiadal ho o prijatie delegácie účastníkov konferencie;

·       predsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinandovi Devinskému, DrSc.,

·       podpredsedovi vlády a ministrovi školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Jánovi Mikolajovi, CSc. a požiadal ho o prijatie delegácie účastníkov konferencie;

·       podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbertovi Kaliňákovi a zároveň ho požiadal ako predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality o prerokovanie jej záverov a odporúčaní v Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality;

·       podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Štefanovi Harabínovi;

·        ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing.  Viere Tomanovej, PhD.;

·       ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ivanovi Valentovičovi; a

·       generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky JUDr. Dobroslavovi Trnkovi.

 

Okrem vyššie uvedených predstaviteľov Slovenskej republiky predseda Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo Peter Kuruc dňa 15. októbra 2007 zaslal predmetné závery a odporúčania prijaté na I. celoslovenskej konferencií koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení:

 

·       podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a zároveň ho požiadal ako predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog o prerokovanie jej záverov a odporúčaní vo Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog; a

·        prezidentovi Policajného zboru gen. JUDr. Jánovi Packovi.

 

Riadiaci výbor Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo sa na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2007 bude zaoberať rozpracovaním záverov a odporúčaní prijatých na I. celoslovenskej konferencií koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení do konkrétneho časového harmonogramu ich presadzovania do praxe.

Podpredseda vlády, ministr vnútra Slovenskej republiky a predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality JUDr. Róbert Kaliňák svojim listom zo dňa 25. októbra 2007 pod č.p. KM-110/RV-2007 na základe nášho požiadania vyslovil súhlas s tým, aby v zmysle čl.3 ods.1 Rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre prevenciu kriminality boli závery a odporúčania z I. celoslovenskej konferencie koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení predložené na rokovanie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Riadiaci výbor Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo sa na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2007 zaoberal rozpracovaním záverov a odporúčaní prijatých na I. celoslovenskej konferencií koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení do konkrétneho časového harmonogramu ich presadzovania do praxe a rozhodol o vypracovaní Akčného plánu presadzovania týchto záverov do praxe, ktorý má byť prijatý v mesiaci december 2007.

 counter
Aktualizované dňa 11.12.2007