O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

ANALYTICKÁ ŠTÚDIA "PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV U ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE"

Národná spoločnosť na základe štúdia a analýz príslušných materiálov a uznesení vlády SR, z ktorých vyplývajú úlohy pre rezort školstva, materiálov Ministerstva školstva SR, rozhovorov a diskusií s pracovníkmi školstva na rôznych úrovniach ako aj zahraničných skúseností dospela k záveru, že na úseku pôsobnosti Ministerstva školstva SR v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a kriminality by malo dôjsť k zásadným strategickým zmenám.

Východiskom pre strategické zmeny by malo byť vypracovanie analytickej štúdie po názvom "Prevencia sociálno-patologických javov u školskej mládeže". Cieľom tejto analytickej štúdie je zistiť aktuálny stav v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a kriminality na regionálnej a miestnej úrovni, zhodnotiť účinnosť realizovaných preventívnych opatrení, analyzovať systém vzdelávania učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov v tejto oblasti a posúdiť výšku a účelnosť vynakladaných finančných prostriedkov do prevenčnej činnosti.

Súčasťou prípravy predmetnej analytickej štúdie bude:

SWOT analýza stanovenia priorít Prevencie sociálno-patologických javov na základných školách v Slovenskej republike

SWOT analýza stanovenia priorít Prevencie sociálno-patologických javov na stredných školách v Slovenskej republike

SWOT analýza stanovenia priorít Prevencie sociálno-patologických javov na špeciálnych školských zariadeniach v Slovenskej republike

Vyhodnotenie preventívnych programov realizovaných v školách a školských zariadeniach SR

Posúdenie podkladov zo strany MŠ SR, KŠÚ, VÚC, vysokých škôl, metodických centier a ďalších výskumných a odborných inštitúcii v SR venujúcich sa problematike prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeži na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

 

Na základe zistených údajov a výsledkov analytickej štúdie bude následne vypracovaný návrh Koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007-2010. Koncepcia by mala vymedzovať základné východiská prevenčného systému rezortu školstva na uvedené obdobie, základné úrovne realizácie prevencie, postavenie škôl a školských zariadení v systéme prevencie na regionálnej a miestnej úrovni, priority a hlavné úlohy v oblasti realizácie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže a novo koncipovať systém vzdelávania pedagogických zamestnancov a ďalších odborníkov participujúcich v oblasti prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže v školách a školských zariadeniach. Za osobitne dôležité pokladáme vypracovanie školských preventívnych programov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré by mali vymedzovať základné koncepčné a metodické princípy pre vypracovanie a realizáciu konkrétnych programov primárnej prevencie sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach. Všetky vypracované materiály budú predložené ministrovi školstva SR a mali by slúžiť ako podklad pre vypracovanie rezortnej koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže a jednotlivých špecifických programov prevencie sociálno-patologických javov.

Základnou premisou úspešnosti vypracovania analytickej štúdie a Koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže je rozsiahla informačná databáza ako aj spolupráca s čo možno najväčším množstvom subjektov, podieľajúcich sa na prevencii sociálno-patologických javov u detí a mládeže v praxi. Za týmto účelom Národná spoločnosť rozhodla zriadiť expertnú skupinu pre odbornú a organizačnú prípravu a vypracovanie analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže.

 counter
Aktualizované dňa 9.2.2007