ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA MEDZINÁRODNEJ SPOLOČNOSTI PRE TRESTNÉ PRÁVO

História česko-slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo siaha hlboko pred rok 1989. Samotná Medzinárodná spoločnosť pre trestné právo (Association Internationale de Droit Pénal, AIDP) bola založená v roku 1924 a v roku 1950 bola akreditovaná ako mimovládna organizácia u Spojených Národov. Združuje individuálnych (jednotlivcov) a kolektívnych (inštitúcie) členov. Členovia z tej istej krajiny sa môžu spojiť do národnej skupiny, ktorá sa potom tiež stáva členom AIPD. Pre bližšiu informáciu prinášame krátke dejiny AIDP.

Aj po rozdelení Československa ešte nejaký čas pôsobila spoločná česko-slovenská národná skupina, ktorej činnosť však v posledných rokoch jej existencie stagnovala. Táto situácia viedla k naštartovaniu procesu rozdelenia tejto národnej skupiny na samostatnú českú a samostatnú slovenskú národnú skupinu. Česká národná skupina sa konštituovala vo forme občianskeho združenia. V Slovenskej republike sa národná skupina nekonštituovala.

Z iniciatívy Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo sa otázkou možnosti zriadenia Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo zaoberala jej Koordinačná rada, ktorá na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 16. apríla 2007 v Žiline prijala uznesenie č. KR 55/07, v ktorom okrem iného v súlade  so Stanovami Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo vymedzila okruh osôb a subjektov, ktoré vzhľadom k svojmu zamestnaniu, postaveniu alebo funkcii by  mohli prispieť k  napĺňaniu cieľov a praktickej činnosti Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo.

V súčasnosti prebieha na pôde Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo praktická realizácia krokov, ktorých cieľom je zriadenie Slovenskej Národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo. Medzi tieto kroky, okrem iného patrí:

Na pôde Národnej spoločnosti bol vypracovaný prvý pracovný návrh Stanov Slovenskej národnej skupiny AIDP.

V súčasnosti zo strany Národnej spoločnosti prebieha praktická aplikácia uznesenia jej Koordinačnej rady č. KR 55/07 a to osobitne oslovovanie okruhu osôb a subjektov, ktoré vzhľadom k svojmu zamestnaniu, postaveniu alebo funkcii by mohli prispieť k  napĺňaniu cieľov a praktickej činnosti Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo a to v súlade s článkom 8 ods. 2 Stanov Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo. V prípade, že máte záujem o členstvo resp. svojou aktívnou účasťou by ste mohli prispieť ku konštituovaniu Slovenskej Národnej skupiny pre trestné právo neváhajte a vyplňte tento DOTAZNÍK / DOTAZNÍK a zašlite ho poštou na adresu Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, Námestie M. R. Štefánika 35, 010 01 Žilina alebo faxom na číslo 041 7002737 alebo mailom na adresu trestnepravo@crime-justice.sk

 

Vyjadrenia slovenských autorít v oblasti trestného práva vo vzťahu k iniciatíve vedúcej k podpore pri zakladaní Slovenskej národnej skupiny;

 

 

 

counter
Aktualizované dňa 23.9.2007