O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV U DETÍ A MLÁDEŽE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Základným princípom Strategického plánu Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo v oblasti prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, k osvojeniu pozitívneho sociálneho správania sa a rozvoju osobnosti.

V podmienkach súčasnej informačnej revolúcie patrí medzi základné potreby a znalosti človeka hlavne schopnosť komunikácie, schopnosť teamovej práce, dostatok sebadôvery a dobrá odolnosť voči stresu. Značnej časti mladých ľudí sa nedarí z rôznych dôvodov primerane a zodpovedne vyrovnať sa s osobnými a sociálnymi požiadavkami, konfliktami, školskými problémami a rôznymi náročnými životnými situáciami. Riešením potom pre nich býva zneužívanie drog a alkoholu, záškoláctvo, šikanovanie, vandalizmus a ďalšie formy nežiaduceho správania sa spadajúceho do oblasti sociálno-patologických javov.

Pôsobenie na mladú generáciu prioritne musí mať výchovno-vzdelávací charakter. Musí ísť o proces vytvárania a upevňovania morálnych hodnôt, zvyšovania sociálnej kompetencie detí a mládeže, o rozvoj znalostí, ktoré vedú k odmietaniu všetkých foriem seba deštrukcie, prejavom agresivity a porušovaniu zákona.

Škola a školské zariadenie musí na seba vziať povinnosť poskytovať ponuku takých činností a podmienok, ktoré vedú k získaniu potrebných sociálnych znalostí. Musí v zvýšenej miere prevziať aj výchovnú úlohu, pretože dnešná rodina v tomto smere veľakrát plní len niektoré zo svojich niekdajších základných funkcií.

V Strategickom pláne Národnej spoločnosti sú za základné nástroje realizácie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže vzdelávacie programy v materských školách, preventívne programy na školách a školských zariadeniach a systematické vzdelávanie pedagógov v problematike prevencie sociálno-patologických javov.

Strategický plán Národnej spoločnosti definoval pre Národnú spoločnosť v oblasti prevencie sociálno-patologických javov určil, okrem iných tieto úlohy:

1.)            Vypracovať  analytickú  štúdiu  pod názvom „Prevencia sociálno - patologických javov u školskej mládeže“ a túto predložiť ministrovi školstva SR.

2.)            Na základe vypracovania analytickej štúdie pod názvom „Prevencia sociálno-patologických javov u školskej mládeže" spracovať Koncepciu prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže v pôsobnosti rezortu školstva na obdobie rokov 2007-2010 a túto predložiť ministrovi školstva SR ako iniciatívny materiál pre vypracovanie rezortnej koncepcie sociálno-patologických javov u detí a mládeže a jednotlivých špecifických programov prevencie sociálno-patologických javov.

 counter
Aktualizované dňa 9.2.2007