O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  ÚVOD  
     

VÝSKUMNÉ PROJEKTY

PILOTNÝ VÝSKUM V OBLASTI KOMERČNÉHO SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ

 

Vzhľadom k tomu, že chýbajú validne informácie o problematike komerčného sexuálneho zneužívania detí Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo sa rozhodla prispieť k zmapovaniu postojov, predstáv a osobných skúseností detí s chovaním  definovaným ako komerčné sexuálne zneužívanie detí. Pilotný výskum bude zameraný na informovanosť a postoje detí ku komerčnému sexuálnemu zneužívaniu detí. Cieľom je na žilinských základných školách uskutočniť pilotný výskum o tejto otázke formou anonymného dotazníka. Anonymný dotazník bude zameraný na získanie informácii o sexuálnej výchove, sexuálnom násilí, práci s PC a internetom a tiež bude obsahovať postojové otázky týkajúce sa prostitúcie a pornografie. Pre predmetný pilotný výskum budú žiaci 9. ročníkov základných škôl mesta Žilina tvoriť základný súbor. Pomocou tabuľky náhodných čísel bude vytvorený výberový súbor, ktorého účastníci budú vypĺňať anonymný dotazník. Základom účasti vo výberovom súbore je získanie súhlasu ich rodičov a po jeho získaní na základe dobrovoľnosti bude žiakom 9. ročníkov základných škôl mesta Žilina, ktorí boli zaradení do výberového súboru predložený k anonymnému vyplneniu dotazník obsahujúci 28 otázok s uzavretou voľbou odpovedí. Výsledky predmetnej štúdie by nám mali ukázať do akej miery sú deti staršieho školského veku informované o sexe a sexualite, ako vnímajú detskú prostitúciu, aký je ich prístup k internetu a jeho využívanie v oblasti prehliadania stránok so sexuálnou tematikou a pod. Následne tieto výsledky budú základom pre výukové programy určené pedagogickým pracovníkom základných škôl zamerané na komerčné sexuálne zneužívanie detí ako aj vypracovanie prevenčných stratégií a jednotlivých špecifických školských programov určených žiakom základných škôl zameraných na otázky  prevencie komerčného sexuálneho zneužívania detí. V nadväznosti na hodnotenie priebehu a výsledkov realizácie predmetného pilotného výskumu bude možné podrobne posúdiť jeho výsledky a význam a následne rozšíriť možnosti realizovania aj v iných mestách a formou porovnania dát zistiť rozdiely a vypracovať komparatívnu štúdiu o tejto problematike.

 

V súlade s uznesením Koordinačnej rady Národnej spoločnosti (KR 66/06) a Správu  pripravovaných aktivitách Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo v oblasti prevencie komerčného sexuálneho zneužívania detí, osobitne detí školského veku  (vlastný materiál) bol ku 31. januáru 2007 dokončený zber údajov získavaných dotazníkovou formou od žiakov 9. ročníkov základných škôl mesta Žilina a do 28. februára 2007 bude vypracovaná záverečná správa o výsledkoch pilotného výskumu.

 

Do pilotného výskumu v oblasti komerčného sexuálneho zneužívania detí sa zapojilo 14 základných škôl mesta Žilina, menovite:

 

Ø   Základná škola Bánova

Ø   Základná škola Brodno

Ø   Základná škola Budatín

Ø   Základná škola Trnove

Ø   Základná škola Závodie

Ø   Základná škola Žilina – Gaštanová

Ø   Základná škola Žilina – Limbová

Ø   Základná škola Žilina – Nám. Mladosti

Ø   Základná škola Žilina – V. Javorku

Ø   Základná škola Žilina – Jarná

Ø   Základná škola Žilina – Lichardova

Ø   Základná škola Žilina – Sv. Gorazda

Ø   Základná škola Žilina – Martinská

Ø   Základná škola Žilina – Karpatská

 counter
Aktualizované dňa 16.2.2007