ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

NÁRODNÁ   SPOLOČNOSŤ

Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo (ďalej len „Národná spoločnosť“) je ako občianske združenie registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslo VVS/1-900/90-26160 a pôsobí v súlade so svojimi stanovami.

Medzi úlohy Národnej spoločnosti patrí:

a/ spolupracovať s orgánmi ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republike;

b/ zaujímať podľa okolností stanoviská k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa prevencie kriminality a trestnej justície;

c/ prispievať k odbornému dialógu, otvárať dôležité témy a aktívne sa podieľať na formovaní verejnej rozpravy, týkajúcej sa otázok prevencie kriminality a trestnej justície;

d/ vypracúvať odborné stanoviská k závažným problémom, týkajúce sa prevencie kriminality a trestnej justície;

e/ poskytovať konzultácie organizáciám a jednotlivcom v prioritných oblastiach záujmu Národnej spoločnosti;   

f/ pripravovať, rozpracovávať a aplikovať v praxi konkrétne projekty a programy v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície;

g/ uskutočňovať súčinnostné preventívne programy v oblasti sociálnej, situačnej a viktimačnej prevencie kriminality na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

h/ organizovať konferencie, semináre, sympóziá, prednášky, diskusné fóra, workshopy, kurzy a školiace programy zaoberajúce sa otázkami prevencie kriminality a trestnej justície;

i/ organizovať a realizovať výskumné aktivity a analýzy v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície;

j/ pracovať, v súčinnosti s inými organizáciami, na boji proti násiliu na deťoch a mládeži vrátane sexuálneho zneužívania detí a mládeže, prostitúcií detí a mládeže, pornografií detí a mládeže, obchodovaniu s deťmi a zneužívaniu adopcie k obchodným účelom;

k/ vydávať publikácie a informačné materiály, zamerané na prevenciu kriminality a trestnú justíciu na všetkých druhoch nosičov;

l/ osobitnú pozornosť venovať ochrane ľudských práv a slobôd osôb pri výkone spravodlivosti;

m/ poskytovať bezplatnú právnu pomoc osobám, ktoré o ňu požiadajú s osobitným dôrazom na bezplatnú pomoc obetiam trestných činov;

n/ napomáhať zvyšovaniu právneho vedomia občanov Slovenskej republiky, osobitne deti a mládeže;

o/ združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou prevencie kriminality a trestnej justície;

p/ prispievať k zvyšovaniu odbornosti a výchove mladých odborníkov v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície;

r/ spolupracovať s inými organizáciami pracujúcimi v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície v Slovenskej republike a v zahraničí.

Rámec činnosti Národnej spoločnosti je daný cieľmi a úlohami obsiahnutými v článku II Stanov Národnej spoločnosti a konkretizovaný v Strategickom pláne a ročnom Pracovnom pláne činnosti Národnej spoločnosti. Strategický plán a ročný Pracovný plán činnosti Národnej spoločnosti sú formulované Koordinačnou radou a schvaľované Národnou konferenciou.

Národná spoločnosť sa v súlade so Strategickým plánom a ročným Pracovným plánom činnosti usiluje o dosiahnutie svojich cieľov rôznymi spôsobmi a metódami. Z týchto je najväčší dôraz kladený na:

Najvyšším orgánom Národnej spoločnosti je Národná konferencia, ktorú zvoláva Koordinačná rada najmenej raz do roka a skladá sa zo zástupcov regionálnych skupín a členských organizácií.

Volenými orgánmi Národnej spoločnosti sú Koordinačná rada, predseda a podpredseda.

V súlade s článkom XVI ods. 3 Stanov Národnej spoločnosti Koordinačná rada ku dňu 1. septembru 2005 zriadila Kanceláriu Národnej spoločnosti. Kanceláriu Národnej spoločnosti tvorí odborný aparát, ktorý zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy, súvisiace s činnosťou Národnej spoločnosti.

Národná spoločnosť pri naplňovaní svojich cieľov a plnení z nich vyplývajúcich úloh čerpá potrebné informácie z čo možno najširších informačných zdrojov a ňou poskytované a vypracovávané strategické, koncepčné a praktické rady sú založené na zásade objektivity a nezávislosti.

counter
Aktualizované dňa 27.8.2007