ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

KOORDINAČNÁ RADA NÁRODNEJ SPOLOČNOSTI

Koordinačná rada je najvyšší výkonný a riadiaci orgán Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo a spolu s predsedom riadi činnosť Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo medzi zasadnutiami Národnej konferencie. Koordinačná rada je volená Národnou konferenciou a v súčasnosti sa skladá zo siedmich členov, vrátane predsedu a podpredsedu. 

 

Koordinačná rada zostavuje strategický a pracovný plán činnosti a rozpočet, ktoré predkladá na schválenie Národnej konferencií alebo zabezpečí ich schválenie iným vhodným spôsobom a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré podľa stanov alebo rozhodnutím Národnej konferencie, nie sú zverené iným orgánom Národnej spoločnosti. Nie je však oprávnená zastupovať Národnú spoločnosť navonok a rokovať jej menom.

 

Koordinačná rada Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo je zvolávaná predsedom Národnej spoločnosti spravidla štyrikrát do roka, najmenej však raz za šesť mesiacov.

 

-> Uznesenia zo zasadnutí Koordinačnej rady

1.  zasadnutie - 25. január 2007 – uznesenia č. 1 – 25

2.  zasadnutie – 19. február 2007 – uznesenia č. 26 – 44

3.  zasadnutie – 15. marec 2007 – uznesenia č. 44 - 49

2.  rozšírené zasadnutie – 16. apríl 2007 – uznesenia č. 50 - 65

4.  zasadnutie – 17. máj 2007 – uznesenia č. 66 – 100

5.  zasadnutie – 15. jún 2007 – uznesenia č. 101 – 111

6.  zasadnutie – 5. júl 2007 – uznesenia č. 112 - 122

 

Koordinačná rada Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo zo svojho stredu volí Riadiaci výbor, ktorý je výkonným a iniciatívnym orgánom Koordinačnej rady a v čase medzi jej zasadnutiami rozhoduje o otázkach, ktoré jej uznesením určila Koordinačná rada a o neodkladných záležitostiach Národnej spoločnosti, o ktorých je kompetentná rozhodovať Koordinačná rada.

counter
Aktualizované dňa 27.8.2007