O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA KOORDINÁTOROV PREVENCIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Program konferencie:

Predbežný program (aktualizácia 25. september 2007)

Informácia o priebehu konferencie:

Dňa 28. septembra 2007 sa v Žiline pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róberta FICA uskutočnila I. celoslovenská konferencia koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení, ktorej sa zúčastnilo 259 pedagógov z celej Slovenskej republiky.

S úvodnými príhovormi vystúpil prezident Policajného zboru gen. JUDr. Ján PACKA a riaditeľ odboru kriminológie a prevencie kriminality sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR doc. PhDr. Róbert CHALKA, CSc.

Po úvodných príhovoroch konferencia pokračovala v súlade s jej programom, kde sú k dispozícii prezentácie vystupujúcich.

Na záver účastníci konferencie prijali závery, ktoré budú ďalej rozpracované a presadzované vo vzťahu ku kompetentným orgánom Slovenskej republiky.

Po kliknutí na postup po ukončení konferencie získate podrobné informácie ako bolo zo strany organizátorov ďalej postupované v súlade so závermi, ktoré boli konferenciou prijaté a čo sa z nich podarilo presadiť.

 

Závery a odporúčania konferencie:

Závery a odporúčania konferencie – NÁVRH

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA KONFERENCIU A ZASIELANIE PLATIEB SA PREDLŽUJE DO 26. SEPTEMBRA 2007.

Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo v Žiline v spolupráci s členmi expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu analytickej štúdie Koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže organizujú

 

I. celoslovenskú konferenciu koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení

 

Miesto konania: Mestský úrad mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu,
                Žilina

Termín konania: 28. septembra 2007

I. celoslovenská konferencia koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v Slovenskej republike sa koná pod osobnou záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róberta Fica, CSc.

Ide o I. celoslovenskú konferenciu koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v Slovenskej republike. Dopoludňajšia časť konferencie bude zameraná na všeobecnú časť, koncepčných predpokladov pre úspešnú univerzálnu prevenciu. Popoludňajšia časť bude zameraná prakticky, pričom dôraz bude kladený predovšetkým na otázku postavenia koordinátora prevencie a na ukážky tzv. dobrej praxe a diskusii o aktuálnych problémoch univerzálnej prevencie.

Celoslovenská konferencia má ponúknuť možnosť prezentovať názory koordinátorov prevencie k tomu, čo všetko sa v univerzálnej prevencii nedarí (alebo čo všetko vytvára dojem že sa darí, ale nie je tmu tak) a čo sa naopak skutočne podarilo a kde je dôvod k spokojnosti. Cieľom konferencie je využiť pohľad do minulosti a reflexiu súčasnosti ako odrazového mostíka pre diskusiu nad tým, kam a akým spôsobom by sa mala univerzálna prevencia v školskom prostredí uberať do budúcnosti.

 

Hlavné tematické zameranie ukážok tzv. dobrej praxe:

·  násilie a šikanovanie,

·  záškoláctvo,

·  kriminalita,  delikvencia, vandalizmus a iné formy násilného
  správania,

·  xenofóbia, rasizmus, intolerancia a antisemitizmus,

·  drogové závislosti (vrátane alkoholu a fajčenia),

·  netolizmus (virtuálne drogy) a patologické hráčstvo (gambling),

·  divácke násilie,

·  komerčné sexuálne zneužívanie detí,

·  syndróm týraných a zneužívaných detí,

·  sekty a sociálno-patologické náboženské hnutia.

 

Program a aktuálne informácie ku konferencii:

budú zverejnené na internetových stránkach

www.crime-justice.sk.

Dôležité termíny:

Uzávierka prihlášok na konferenciu a zasielanie platieb:

do 20. septembra 2007

Uzávierka zasielania abstrakt príspevku: do 15. septembra 2007

Kapacita konferencie je obmedzená a prihlášky budú vybavované v poradí v akom boli doručené. Na prihlášky alebo abstrakt doručené po termíne nebude braný ohľad. Za výber príspevku zodpovedá expertná skupina.

Ubytovanie:

Ubytovacie zariadenia v meste Žilina a okolí sa dajú nájsť na www.zilina.sk
Pre prípadné potreby účastníkov konferencie k finálnej pozvánke bude priložený zoznam doporučených ubytovacích zariadení.

Doprava:

Orientačná mapa mesta Žilina - k dispozícii tu
Pre motorizovaných aj nemotorizovaných účastníkov bude priložený plánik popisu cesty k finálnej pozvánke.

Za organizačný výbor:

Josefa Androvičová

Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality trestné právo a súdnictvo

Priložené formuláre:

Záväzná prihláška  / Záväzná prihláška

Vzor abstrakt  / Vzor abstrakt

Priložené súbory:

Základná informácia

counter
Aktualizované dňa 21.10.2007