O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

Expertná skupina pre odbornú a organizačnú prípravu a vypracovanie analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

Expertná skupina je koordinačný, iniciatívny, odborným a organizačným orgánom Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo pre odbornú a organizačnú prípravu vypracovania analytickej štúdie pod názvom "Prevencia sociálno-patologických javov u školskej mládeže" a návrhu Koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007-2010.

-> Expertná skupina plní najmä tieto úlohy:

a)koordinuje činnosť zainteresovaných orgánov a organizácií pri vypracovaní analytickej štúdie a návrhu koncepcie;

 

b)koordinuje spoluprácu expertnej skupiny s inými orgánmi a organizáciami pri vypracovaní analytickej štúdie a návrhu koncepcie;


c)prerokúva podnety, návrhy a odporúčania týkajúce sa vypracovania analytickej štúdie a návrhu koncepcie;


d)iniciuje prípravu odborných podkladov pre vypracovanie analytickej štúdie a návrhu koncepcie;


e)posudzuje z podnetu Národnej spoločnosti, zainteresovaných orgánov a organizácií a svojich členov materiály a otázky týkajúce sa vypracovania analytickej štúdie a návrhu koncepcie, zaujíma k nim stanoviská a navrhuje ich vhodnú aplikáciu;


f) prerokúva hodnotiace správy o stave vypracovania analytickej štúdie a návrhu koncepcie.

Koordinačná rada Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo na svojom zasadnutí dňa 20. apríla 2006 prijala uznesenie k návrhu na zriadenie expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu vypracovania analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže, návrhu jej zloženia, štatútu a rokovacieho poriadku.

-> Základné dokumenty pre činnosť expertnej skupiny:

Štatút expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu vypracovania analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

Rokovací poriadok expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu vypracovania analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

-> Zoznam členov expertnej skupiny

-> Zasadnutia expertnej skupiny:

Prvé zasadnutie – Žilina, 21. september 2006

Druhé zasadnutie – Nitra – Mojmírovce, 29. – 30. január 2007

Tretie zasadnutie – Žilina, 7. máj 2007

Štvrté zasadnutie - Bratislava, 13. november 2007

 counter
Aktualizované dňa 9.10.2007