O NÁS  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

AKO SA STAŤ ČLENOM NÁRODNEJ SPOLOČNOSTI

 

Členstvo v Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo (ďalej iba „Národná spoločnosť“) je dobrovoľné a môže byť individuálne, kolektívne a čestné.

 

->Individuálne členstvo

Individuálnym členom Národnej spoločnosti sa môže stať každá fyzická osoba, pracujúca v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície bez ohľadu na národnosť, spoločenské postavenie, rasu, pohlavie alebo náboženské vyznanie, ktorá sa stotožňuje s cieľmi a úlohami Národnej spoločnosti a súhlasí s jej stanovami.

V súčasnosti má Národná spoločnosť 42 individuálnych členov.

V prípade, že máte záujem o individuálne členstvo v Národnej spoločnosti prosím preštudujte si nasledujúce materiály:

Zásady individuálneho členstva v Národnej spoločnosti

Prihláška za individuálneho člena v Národnej spoločnosti

  

->Kolektívne členstvo

Kolektívnym  členom (ďalej iba členská organizácia) sa môže stať každá právnická osoba pracujúca v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície alebo celoročne pravidelne a systematicky pracuje v oblasti prevencie kriminality, pričom za pravidelnú činnosť je považovaná systematická práca v priebehu roka s frekvenciou minimálne raz mesačne a stotožňuje sa s cieľmi a úlohami Národnej spoločnosti a súhlasí s jej stanovami.

 

V súčasnosti má Národná spoločnosť týchto kolektívných členov.

V prípade, že máte záujem o kolektívne členstvo v Národnej spoločnosti prosím preštudujte si nasledujúce materiály:

Zásady kolektívneho členstva v Národnej spoločnosti

Prihláška za kolektívneho člena v Národnej spoločnosti – variant A – školy a školské zariadenia

Prihláška za kolektívneho člena v Národnej spoločnosti – variant B – neziskové, mimovládne a odborné inštitúcie

Prihláška za kolektívneho člena v Národnej spoločnosti – variant C – samosprávne orgány a organizácie

Prihláška za kolektívneho člena v Národnej spoločnosti – variant D – podnikateľské subjekty

  

->Čestné členstvo

Čestným členom Národnej spoločnosti sa môže stať každý, kto významným spôsobom prispel k presadzovaniu cieľov a úloh Národnej spoločnosti alebo sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj prevencie kriminality a trestnej justície v Slovenskej republike.

 

 

->Zápisné a členské príspevky

Príspevkový poriadok - individuálni členovia

Príspevkový poriadok - kolektívni členovia

 counter
Aktualizované dňa 12.2.2007