O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

4. zasadnutie expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu a vypracovanie analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

 

Dňa 13. novembra 2007 sa konalo štvrté (záverečné) zasadnutie expertnej skupiny v Bratislave v priestoroch Metodicko-výskumného kabinetu výchovného a psychologického poradenstva pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie za účasti 17 členov z celkového počtu 30 členov expertnej skupiny.

Štvrtého zasadnutia expertnej skupiny sa zúčastnila štátna tajomníčka pre regionálne školstvo, ďalšie vzdelávanie a štátnu starostlivosť o šport Ministrstva školstva Slovenskej republiky pani Mgr. Bibiána Obrimčáková.

Ďalej sa štvrtého zasadnutia zúčastnili pán Mgr. František Šinka,CSc. tajomník a riaditeľ sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, pani Mgr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pani Mgr. Ivana Mrázková, riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Ministerstva práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky, pán doc. PhDr. Róbert Chalka, CSc., riaditeľ odboru kriminológie a prevencie kriminality Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pán plk. JUDr. Milan Bodocký, vedúci oddelenia prevencie Kancelárie prezidenta Policajného zboru, pani JUDr. Marta Kolcúnová, prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, pani MUDr. Andrea Mentová z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, pani Ing. Silvia Mániková z Úradu vlády Slovenskej republiky a pani PhDr. Marta Šikrová z Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

Štvrté (záverečné) zasadnutie expertnej skupiny bolo zvolané na utorok 13. novembra 2007 do Bratislavy za účelom prijatia Koncepcie prevencie sociálno patologických javov u detí a mládeže v pôsobnosti MŠ SR na obdobie rokov 2007 – 2010 ako iniciatívny dokument určený podpredsedovi vlády a ministrovi školstva Slovenskej republiky ako aj dohodnutia ďalších postupov v tejto otázke.

Miesto konania - orientačný plán

-> Dokumenty

EX/4/2007/1 – Predbežný program

 

EX/4/2007/1/Rev.1 - Predbežný program

 

EX/4/2007/INF.1 – Predbežný časový harmonogram

 

EX/4/2007/INF.1/Rev.1 - Predbežný časový harmonogram

 

EX/4/2007/2 – Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov u deti a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007 – 2010
– posledná pracovná verzia
 

Príloha k dokumentu č.EX/4/2007/2  - vlastný materiál
 

EX/4/2007/3 – Pripomienky členov expertnej skupiny k poslednej pracovnej verzii Koncepcii prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007 – 2010

 

EX/4/2007/3/Add.1 – Pripomienky zo strany škôl a školských zariadení k poslednej pracovnej verzii Koncepcii prevencie sociálno -
patologických javov u detí a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007 – 2010

 

EX/4/2007/3/Add.2 – Pripomienky členov expertnej skupiny k poslednej  pracovnej verzii Koncepcii prevencie sociálno-patologických javov u 
detí a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007 – 2010

 

EX/4/2007/4 – Závery I. celoslovenskej konferencie koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení konanej v Žiline dňa 28. septembra 2007

 

EX/4/2007/5 – Návrh odporúčaní a ďalších postupov po ukončení činnosti expertnej skupiny

 

-> Záverečné dokumenty

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia expertnej skupiny

Rozhodnutia a odporúčania prijaté na štvrtom zasadnutí expertnej skupiny               

 counter
Aktualizované dňa 11.12.2007