O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

3. Zasadnutie expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu a vypracovanie analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

Dňa 7. mája 2007 sa konalo tretie zasadnutie expertnej skupiny v Žiline, Mestský úrad, zasadačka za účasti 15 členov z celkového počtu 29 členov expertnej skupiny.

Tretieho zasadnutia expertnej skupiny sa ako hostia zúčastnili pán PhDr. Blažej Slabý,CSc. riaditeľ Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislostí a kontrolu drog, zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky pani PhDr. Marta Šikrová, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pani PhDr. Marta Šimončičová, CSc. a Prezídia Policajného zboru pán kpt. JUDr. Alexander Kliment. 

 

-> Dokumenty

EX/3/2007/1 – Predbežný program

 

EX/3/2007/INF.1 – Predbežný časový harmonogram

 

EX/3/2007/3 Stanoviská členov expertnej skupiny k Strednedobej
              komplexnej koncepcii výchovnej a psychologickej prevencie
              v školách a  školských zariadeniach

EX/3/2007/3/Add.1
Pripomienky k Strednedobej komplexnej koncepcii 
                    výchovnej a psychologickej prevencie v školách a
                    školských zariadeniach - PhDr. Iveta Tarabčáková

EX/3/2007/3/Add.2
Pripomienky k Strednedobej komplexnej koncepcii 
                    výchovnej a psychologickej prevencie v školách a
                    školských zariadeniach - Ing. Emil Adamkovič, CSc.
 

-> Záverečné dokumenty

   Zápisnica z tretieho zasadnutia expertnej skupiny

   Rozhodnutia a odporúčania prijaté na treťom zasadnutí
   expertnej skupiny

V zmysle bodu 4 a 5 Odporúčania expertnej skupiny č. 1, ktoré bolo prijaté na jej treťom zasadnutí bol zo strany podpredsedu expertnej skupiny pána PhDr. Štefana Matulu (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava) dopracovaný dokument EX/3/2007/2 nazvaný „Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007-2010“ a tento následne zaslaný členom expertnej skupiny na pripomienkovanie.

-> Dokument

EX/4/2007/2 – Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov u detí a
              mládeže v pôsobnosti rezortu MŠ SR na obdobie rokov 2007-
              2010 (posledná pracovná verzia)

Príloha k dokumentu č.EX/4/2007/2 – vlastný materiál

 

V súlade s ustanovením bodu 8 Odporúčania expertnej skupiny č. 2, ktoré bolo prijaté na jej treťom zasadnutí boli na žiadosť predsedu Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo po dohode s dotknutými zatiaľ určené tieto termíny prijatia členov expertnej skupiny za účelom prezentácie jej výsledkov.

·        28. august 2007 – Prijatie u ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Ing. Viery Tomanovej, PhD. na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, Bratislava;

·        4. september 2007 – Prijatie u štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pána MUDr. Daniela Kľačka na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava;

·        10. september 2007 – Prijatie u podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pána doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. na pôde Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava.

 

 counter
Aktualizované dňa 27.8.2007