O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

2. Zasadnutie expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu a vypracovanie analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

Druhé zasadnutie expertnej skupiny sa konalo v dňoch 29. až 30. januára 2007 v kaštieli Mojmírovce pri Nitre za účasti 18 členov z celkového počtu 30 členov expertnej skupiny.

Dňa 29. januára 2007 sa druhého zasadnutia expertnej skupiny zúčastnili pani Mgr. Bibiána Obrimčáková štátna tajomníčka MŠ SR pre regionálne školstvo, ďalšie vzdelávanie a štátnu starostlivosť o šport a pani PhDr. Eva Tomková hlavný radca sekcie regionálneho školstva MŠ SR.

Dňa 30. januára 2007 sa ako hostia druhého zasadnutia expertnej skupiny zúčastnili pán Ing. Petr Špirhanzl námestník ministerky školstva, mládeže a telovýchovy ČR a pán PaedDr. Jiří Pilař riaditeľ odboru špeciálneho školstva a inštitucionálnej výchovy MŠMT ČR.

-> Dokumenty

EX/2/2007/1 – Predbežný program

EX/2/2007/2 – Obsahové a organizačno-technické zabezpečenie vypracovania
              Analytickej štúdie pod názvom „Prevencia sociálno-
              patologických javov u detí a mládeže“

EX/2/2007/3 – Správa o realizácií odporúčania č 1 prijatého na prvom
              zasadnutí expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú
              prípravu a vypracovanie analytickej štúdie a koncepcie
              prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

EX/2/2007/4 – Vyhodnotenie realizácie SWOT analýzy prevencie sociálno-
              patologických javov na stredných školách v Slovenskej
              republike

EX/2/2007/5 – Vyhodnotenie realizácie SWOT analýzy prevencie sociálno-
              patologických javov na základných školách v Slovenskej
              republike

EX/2/2007/6 – Vyhodnotenie realizácie SWOT analýzy prevencie sociálno-
              patologických javov v špeciálnych školských zariadeniach
              v Slovenskej republike

EX/2/2007/7 – Dotazník o prevencii sociálno-patologických javov určený
              učiteľom – koordinátorom prevencie sociálno-patologických
              javov v školách a školských zariadeniach

EX/2/2007/7/Add.1 – Pripomienky k dotazníku o prevencii sociálno-
                    patologických javov určený učiteľom – koordinátorom
                    prevencie sociálno patologických javov v školách
                    a školských zariadeniach –
                    prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.

EX/2/2007/7/Add.2 – Pripomienky k dotazníku o prevencii sociálno-
                    patologických javov určený učiteľom – koordinátorom
                    prevencie sociálno-patologických javov v školách
                    a školských zariadeniach – PaedDr. Peter Majer

EX/2/2007/7/Add.3 – Pripomienky k dotazníku o prevencii sociálno-
                    patologických javov určený učiteľom – koordinátorom
                    prevencie sociálno-patologických javov v školách
                    a školských zariadeniach – Mgr. Ivica Kuracinová

EX/2/2007/8 - Stanoviská členov expertnej skupiny k dotazníku o
              prevencii sociálno-patologických javov určený učiteľom –
              koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov
              v školách a školských zariadeniach

EX/2/2007/9 - Dotazník o prevencii sociálno-patologických javov určený
              učiteľom – koordinátorom prevencie sociálno-patologických
              javov v školách a školských zariadeniach – konečná verzia

EX/2/2007/10 – Zriadenie ad hoc skupín odborníkov

EX/2/2007/11 – Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov u detí
               a mládeže v pôsobnosti rezortu MS SR na obdobie rokov
               2007 – 2010 – návrh pre MŠ
SR – PhDr. Štefan Matula

EX/2/2007/12 – Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov u detí
               a mládeže v pôsobnosti rezortu MS SR na rokov
               2007 – 2010 – informačný materiál stratégie prevencie v
               rezorte MŠMT ČR

EX/2/2007/13 – Vzdelávací systém pedagogických zamestnancov v oblasti
               prevencie sociálno-patologických javov

EX/2/2007/INF.1 – Predbežný časový harmonogram

EX/2/2007/INF.2 – Predbežný program pre tretie zasadnutie expertnej
                  skupiny

EX/2/2007/INF.3 – Zoznam členov expertnej skupiny

 counter
Aktualizované dňa 14.3.2007